Goed onderwijs. Doen wat werkt.
Op De Fontein vinden we het heel belangrijk om te doen wat werkt. We willen dat onze leerlingen zich naar eigen kunnen ontwikkelen en hun talenten ontdekken. We proberen dan ook zo veel mogelijk effectief en betekenisvol onderwijs te bieden, waarbij we inspelen op de individuele mogelijkheden van de leerling. De leerkrachten geven instructie op drie niveaus: het basis-, verdiept of intensief arrangement en leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag wanneer de stof door hen begrepen is. De leerkracht voert observaties uit om het niveau van de leerling te bepalen en er worden toetsen afgenomen. Aan de hand van de resultaten worden plannen voor de groep en de individuele leerling bijgesteld. De leerling wordt actief betrokken bij zijn of haar leerproces en we bespreken resultaten, maar ook de manier waarop deze behaald zijn. Tenslotte willen we doen wat werkt, voor iedere leerling.

Groeien. Op een Kanjerschool.
Iedereen is anders en iedereen gedraagt zich anders. Soms zijn we bescheiden, soms hebben we graag de touwtjes in handen, soms zijn we grappig. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van het onderlinge vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas en het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining draagt ook bij aan het verbeteren van leerresultaten en concentratie en zet gedragsveranderingen in gang om pesten te voorkomen. We maken Kanjerafspraken met onze leerlingen en leren dat kanjers opkomen voor zichzelf en voor anderen, dat ze luisteren naar adviezen en dat ze niet altijd een mening hoeven te geven. In de lessen besteden we ook aandacht aan de wereld om ons heen: hoe verhouden we ons hiertoe? Hoe dragen we bij aan de gemeenschap? We geven onze leerlingen vaardigheden mee, die ze de rest van hun leven zullen benutten.

Geborgenheid. Een warme school.
Warmte. Veiligheid. Vertrouwen. Voor ons zijn het de eerste vereisten voor goed onderwijs. Op De Fontein zijn de leerlingen welkom: ieder kind is uniek en ieder kind krijgt ruimte om te groeien binnen zijn eigen mogelijkheden. We halen alles uit het leervermogen en talent van onze leerlingen en we gaan respectvol met elkaar om. We delen dezelfde christelijke normen en waarden en dragen deze uit, zodat we allemaal leren over verantwoordelijkheid en aandacht voor elkaar. Op De Fontein mag je zijn zoals je bent en worden wie je bent. Op jouw manier, in jouw tijd.

Groene school. Schone toekomst.
De Fontein is gelegen in een groene omgeving. Dit past bij ons verhaal en bij waar we voor staan, want we willen onze leerlingen iedere dag bewust maken van het feit dat we de aarde in bruikleen hebben. We zijn dan ook een afvalvrije school en scheiden al ons afval. Leerlingen krijgen regelmatig les over het milieu en het hergebruiken van materialen. We eten afvalvrije traktaties en drinken allemaal uit duurzame Doppers. Maar we doen meer: De Fontein heeft een eigen ‘tiny forest’ waarin we leren over de natuur, waarin we actief zijn, en waarin onze hersenen de beweging en zuurstof krijgen die zo gezond en nodig is. Samen werken we aan een groene Fontein en een schonere toekomst.    

21ste-eeuwse vaardigheden. Leren voor later. 
We leven in een wereld die zich heel snel ontwikkelt en waarin kennis altijd voorhanden is. Grenzen vervagen, afstanden worden kleiner en onze ideeën en wensen groter. We willen onze leerlingen voorbereiden op deze snelle wereld en dus besteden we in ons onderwijs aandacht aan samenwerken en communiceren, aan onderzoeken en probleemoplossend denken, aan planmatig werken en het gebruik van digitale middelen. Deze kennis en vaardigheden dragen bij aan een brede ontwikkeling, waardoor leerlingen de toekomst met vertrouwen en zelfkennis tegemoet kunnen zien. Lekker leren voor later, dat is ook De Fontein.